تبلیغات
سایت سنجش - کار را که کرد؟ آن که تمام کرد ...
چهارشنبه 1391/04/14  ساعت 12 و 31 دقیقه و 31 ثانیه

شاید این ضربالمثل معروف را شنیده باشید:  «کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد». 

بنابراین هنوز هم بعد از اتمام کنکور سراسری، کمی کارهای انجام نشده باقی مانده است. پس جا دارد با یک خدا قوت بلند! به شما دانشجویان آیندهی این مرز و بوم، محورهای گفتگوی مقالهی حاضر را در سه زمینهی ذیل آغاز کنیم: 

1- آیا ضرورتی دارد که نگران وضعیت رتبه و تراز خود در کنکور سراسری باشید یا نه؟

2- چه کارهایی برای کسب نتایج بهتر در کنکور آزاد، ضروری است که انجام شود؟

3- از همه مهمتر؛ برای داشتن یک انتخاب رشتهی صحیح در سراسری، بهتر است از کجا شروع کنید؟برخی از دانشآموزان بعد از برگزاری کنکور سراسری، نگران نتایج احتمالی کنکورشان هستند و این موضوع سبب آشفتگی و نگرانی بیش از حد آنها میشود. البته این موضوع از چند جهت قابل تأمل خواهد بود: 

1- داشتن این قبیل نگرانیها، آن هم بعد از اجرای کنکور، دیگر هیچ کمک یا شانسی برای شما به همراه نخواهد داشت. شاید قبل از کنکور، منجر به افزایش تلاشتان میشد، ولی در حال حاضر جزء ناراحتی و دلواپسی، چیزی عاید شما نخواهد کرد.

2- بهتر است انرژی خود را صرف کسب نتایج بهتر در کنکور آزاد کنید تا اینکه گوشهای نشسته و غصه بخورید.

3- خوب میدانید که این کنکور، نه اولین آزمون زندگی شما بوده و نه آخرین آن خواهد بود. از طرفی در دنیای امروز هیچ کس نیست که صد در صد در کل آزمونهای زندگیاش، دقیقاً به همهی اهداف از پیش تعیینشدهی خود رسیده باشد، پس شما نیز از این امر مستثنی نیستید.

4- آخر اینکه، بهتر است شما نیز مثل سایر دانشمندان و انسانهای بزرگ، بعد از هر آزمونی ابتدا یک تحلیل دقیق از آن انجام دهید و سپس بر اساس ارزیابیهای انجام شده، برای موفقیت هر چه بیشتر در سایر آزمونها، خود را آمادهتر کنید. در این راه از مشورت کردن با دیگران و تجدید قوا جهت داشتن یک شروع خوب غافل نشوید.
 
آیا میدانید برای کسب نتایج بهتر در کنکور آزاد، چه کارهای خوبی میشود انجام داد؟
پس بهتر است با ما همراه شوید.

1- شاید باورتان نشود، ولی ممکن است کسانی باشند که در کنکور سراسری قبول شوند ولی در همان رشته و شهر موردنظرشان در کنکور آزاد قبول نشوند. حتماً میپرسید چگونه ممکن است؟ ( منظور رشته/ شهرهای مطلوب میباشد).
پاسخ خیلی ساده است. عدم داشتن دقت، تمرکز، مطالعه و مرور مباحث در فرصت باقیمانده تا کنکور آزاد و حتی در سر جلسهی آزمون آزاد. بنابراین نباید کار را ساده و سبک شمرد تا مصداق این ضربالمثل معروف نشوید که هیچ وقت نباید دشمن را کوچک پنداشت. (چون امکان دارد که فردی در کنکور سراسری در رشتهی موردعلاقهی خود، ولی در شهر و دانشگاهی که دوست ندارد، قبول شود).

2- یک استراحت کوتاه بعد از کنکور سراسری میتواند شما را برای یک تلاش چند روزهی بعدی آمادهتر کند. باز هم تأکید میشودکه یک استراحت کوتاه، کافی است (حداقل نیم روز تا حداکثر یک روز)، زیرا فرصتی زیادی ندارید و بعد از کنکور آزاد شما تا اول مهرماه فرصت دارید به اندازهی کافی خوش باشید!!!

3- کنکور آزاد غیر پزشکی به فاصلهی یک هفته بعد از کنکور سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه، 15 و 16 تیرماه 1391 و کنکور پزشکی هم در روز جمعه 30 تیر ماه 1391 برگزار میشود. بنابراین برای داوطلبان کنکور پزشکی، حدود سه هفته و غیرپزشکیها حدود یک هفته زمان برای مرور و مطالعهی منابع کنکور وجود دارد. 

4- با توجه به زمان سه هفتهای برای کنکور پزشکی، این مدت، فرصت بسیار خوبی است که نتیجهی نهایی را به نفع خود تغییر دهید. از طرفی شاید در نگاه اول، فرصت یک هفتهای کنکور غیرپزشکی زیاد هم به نظر نرسد، ولی با توجه به اینکه این زمان برای همهی داوطلبان یکسان است، در نهایت فردی موفقتر خواهد بود که از همین زمان اندک نیز حداکثر استفاده را برده باشد.

5- دقت کنید، سبک و فرم سؤالات دانشگاه آزاد با سراسری تا حدودی متفاوت است. لذا برای کسب تسلط بیشتر در تستزنی ویژهی کنکور آزاد؛ بهتر است که داوطلبان کنکور غیرپزشکی به صورت روزانه (یا حداقل یک روز در میان) و داوطلبان کنکور پزشکی، حداقل هر سه روز یک بار آزمون جامع دانشگاه آزاد را در منزل برگزار کنند. 

6- مطمئن باشید فقط با بررسی و تحلیل دقیق تعدادی از دفترچههای آزمون آزاد، میتوانید شاهد افزایش تراز 250 تا 500 تایی در میزان تراز کارنامهی آزاد خود، باشید.

7- چندین بار خلاصهها، فرمولها و آن دسته از نکات و مباحثی که در کنکور آزاد به آنها بیشتر توجه میشود را بررسی کنید تا شانس شما را برای کسب تراز بالاتر افزایش دهد. قبل از اینکار بهتر است ابتدا در شرایط شبیه به کنکور، حداقل دو تا سه آزمون آزاد را از خود امتحان بگیرید.

8- مثل کنکور سراسری، 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون، کارتهای ورود به جلسه، آمادهی پرینت گرفتن میباشد. لذا بعد از تهیهی کارت، در روز قبل از آزمون، محل حوزه را شناسایی کرده و لوازم ضروری آزمون را آماده کنید و در دسترس بگذارید.

9- توصیهها و مواردی که برای شب و روز قبل از آزمون و خود روز آزمون در مقالهی مربوط به کنکور سراسری آورده شده بود را مجدد مطالعه کنید.

10- آخرین و مهمترین نکته: هیچگاه به خاطر اینکه فکر میکنید کنکور سراسری را به نحو مطلوبی پشت سر گذاشتهاید؛ به کنکور آزادتان بیتوجه نباشید، چرا که یک فرد باهوش و آیندهنگری مثل شما، همیشه شانس خود را در تمامی انتخابهایش تا آخرین لحظهی تصمیمگیری نهایی، حفظ خواهد کرد. بنابراین، حتماًً در آزمون آزاد شرکت کرده و برای کسب تراز مطلوبتان، حداکثر سعی خود را به کار بگیرید.
 
فراموش نکنید که زمان زیادی برای انتخاب رشتهی سراسری، در اختیار ندارید!!!
با توجه به اهمیت بالای انتخاب رشتهی سراسری که بعد از اعلام نتایج اولیهی کنکور در مرداد ماه انجام میشود، ذکر چند نکته، ضروری است:

1- طبق روال جدید در سه سال اخیر، انتخاب رشته به صورت اینترنتی انجام میشود. بنابراین شما میتوانید به راحتی از هر نقطهای از کرهی زمین، دفترچهی راهنمای انتخاب رشته را دریافت کرده و بعد از مطالعهی دقیق آن، به پرکردن فرم اولویتبندی رشتهها در وب سایت سنجش اقدام کنید. (www.sanjeshsite.org)

2- نتایج اولیهی کنکور (رتبه و تراز) در دههی اول مردادماه اعلام میشود و معمولاً برای انجام انتخاب رشته و تکمیل فرم آن، یک فرصت 7 الی 10 روزه به داوطلبان داده خواهد شد.

3- این فرصت حدود یک هفتهای برای انتخاب رشته، که به نوعی تعیین سرنوشت شغلی و آیندهی کاری یک فرد هم محسوب میشود، به هیچوجه زمانی زیادی به حساب نمیآید. بنابراین توصیه میشود در کنار استفادهی بهینه از همین زمان اندک، بهتر است از فرصت زمانی که بعد از اتمام کنکور آزاد تا اعلام نتایج دارید، برای بررسی بیشتر رشتههای موردعلاقه و اولویتبندی آنها استفاده کنید.
4- شما برای انجام تحقیق بیشتر، میتوانید به سایت سنجش مراجعه کنید که در آن به معرفی رشته و شهرهای مختلف پرداخته شده است. (www.sanjeshsite.org)

5- شما میتوانید از وب سایت دانشگاههای مختلف هم برای آشنایی هر چه بیشتر با آنها و رشتههای داخل آن دانشگاه استفاده کنید. 

6- برخی از دانشگاهها در فرصت زمانی که بعد از کنکور سراسری تا اتمام زمان انتخاب رشتهی سراسری وجود دارد، اقدام به برگزاری کارگاهها و دورههای آشنایی با دانشگاه موردنظر و امکانات آن خواهند کرد. بهتر است در این همایشها شرکت کنید، چون ممکن است دیدگاه و نظر قبلی شما عوض شود.

7- بعد از برگزاری کنکور سراسری؛ مؤسسات و دانشگاههایی که دانشجویان خود را به صورت نیمهمتمرکز پذیرش میکنند، در قالب اطلاعیههای مختلف، اسامی افراد، مکان و زمان شرکت در مراحل مختلف مصاحبه و گزینش را اعلام میکنند. بنابراین ضروری است از طریق سایت سازمان سنجش و پیک سنجش که روزهای دوشنبهی هر هفته منتشر میشود، در جریان آخرین اخبار کنکور قرار بگیرید.

8- هیچگاه سرنوشت انتخاب رشتهی خود را به دیگران نسپارید. از دیگران (مشاوران باتجربه، پدر و مادر و ...) فقط جهت کسب اطلاعات بیشتر کمک بگیرید تا شما را در روند تصمیمسازی صحیح یاری کنند. 

9-  اما آخرین و مهمترین نکته: در انتخاب رشتهی سراسری، شما صد انتخاب دارید. توصیه میشود برای انجام یک اولویتبندی صحیح و غیرعجولانه، حتماً از فرصتهایی که از هم اکنون در اختیار دارید، نهایت استفاده را برده تا بعدها دچار پشیمانی و خسران نشوید.
 
 
 
به نقل از اکبر قربانی فرد


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 1391/04/14
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نرم افزار پخش مویرگی

شیشه حمام